Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Sau 1975, trải qua một thời gian dài của chiến tranh, nền kinh tế của đất nước kiệt quệ do phải đầu tư nhiều cho công cuộc giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Vì vậy, kể từ khi chiến tranh kết thúc, việc xây dựng kinh tế dựa trên nền tảng Khoa học - Kỹ thuật tiên tiến là mục tiêu cơ bản mà Đảng và Nhà nước lựa chọn. Trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, để hoạt động quản lý và chỉ đạo tập trung từ Trung ương đối với các hoạt động khoa học và triển khai ứng dụng kỹ thuật trong phát triển kinh tế ở các địa phương trong cả nước, Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật(UB KH-KT) tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng ra đời.
Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố.