Chức năng

Đoàn kết, tập hợp đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên có trình độ chuyên môn, uy tín và kinh nghiệm về nghiên cứu, giảng dạy, hành nghề trong lĩnh vực ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và giáo dục đào tạo, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Nhiệm vụ

a. Nghiên cứu khoa học: thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin và quản lý giáo dục.

b. Dịch vụ Khoa học và Công nghệ:

Nghiên cứu, tư vấn, phản biện khoa học trong các lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin và quản lý giáo dục, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn và xuất bản các ấn phẩm; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn có liên quan.

Thực hiện các dịch vụ giáo dục, Hợp tác tuyển sinh, đào tạo với trường Đại học, Học viện, các tổ chức giáo dục khác nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện.

c. Đào tạo, bồi dưỡng

Tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin và quản lý giáo dục.

Đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ trong những lĩnh vực được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Tổ chức liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước theo quy định.