Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Institute of Biotechnology and Food Technology) được thành lập theo Quyết định số 1277/QĐ – ĐHCN ngày 28/12/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tiền thân là Trung tâm thí nghiệm thực hành Công nghệ thực phẩm – Sinh học – Môi trường
Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội là một viện nghiên cứu thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập từ năm 2001
Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh (HCMBIOTECH) được thành lập theo Quyết định số 161/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 07 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.