Viện Kinh tế Việt Nam (tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam Institute of Economics, viết tắt là: VIE) là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Viện này thành lập năm 1960. Chức năng của viện là nghiên cứu cơ bản về lí luận và thực tiễn chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam nhằm hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đồng thời đào tạo sau đại học ngành kinh tế học. Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam hiện nay là phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đình Thiên.

Cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức của Viện Kinh tế Việt Nam gồm có:

·         Ban Lãnh Đạo Viện Kinh Tế Việt Nam

·         Phòng Cơ cấu Kinh tế

·         Phòng Kinh tế nông thôn

·         Phòng Kinh tế Phát triển

·         Kinh tế vĩ mô và Thể chế kinh tế

·         Phòng Kinh tế Vùng

·         Phòng Lịch sử Kinh tế Việt Nam

·         Phòng Quan hệ Kinh tế Quốc tế

·         Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế

·         Phòng Thông tin - Tư liệu - Thư viện

·         Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

·         Tạp chí Vietnam's Socio-Econimic Development

·         Phòng Tổ chức - Hành chính

·         Trung tâm Nghiên cứu Năng lực Cạnh tranh