Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) trực thuộc Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam. Là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, MSD nỗ lực hành động vì một môi trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển của khối các tổ chức xã hội và thúc đẩy việc thực hiện quyền của các nhóm cộng đồng bị lề hoá và dễ bị tổn thương, đặc biệt là nhóm trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật. MSD hướng tới một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi các tổ chức xã hội phát huy vai trò đôc lập hoạt động hiệu quả, nơi quyền của các tổ chức xã hội và quyền của các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương được đảm bảo và tôn trọng.
DRD tin rằng, mọi thay đổi trong thế giới mà chúng ta đang sống, được tạo ra bởi sự thay đổi từ chính chúng ta – bạn và tôi. Khi người khuyết tật (NKT) đóng góp giá trị của mình vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thì sự tham gia bình đẳng của NKT và các cơ hội công bằng cho NKT thực sự có ý nghĩa.
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện tư vấn chính sách phát triển; đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước.
Viện Khoa học Lao động và Xã hội là tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, tiền lương; việc làm; giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ. Viện Khoa học Lao động và Xã hội là viện đầu ngành có nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng cung cấp luận cứ phục vụ xây dựng chính sách, chiến lược thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội.
Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất (2023- nay) trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường - là một đơn vị chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học: - Thông tin tư liệu địa chất, khoáng sản - Ứng dụng tin học trong địa chất, khoáng sản - Xuất bản tài liệu địa chất, khoáng sản: Tạp chí, bản đồ, sách chuyên khảo
Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) là tổ chức phi chính phủ, không lợi nhuận, được thành lập từ tháng 8 năm 2000, trực thuộc Viện Tư vấn phát triển nông thôn miền núi (CISDOMA). Từ tháng 12/2012 tách ra thành một tổ chức độc lập do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cấp phép.