Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Nghiên cứu Đô thị & Phát triển thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và tổ chức tlụrc hiện sau khi được phê duyệt; tổ chức thực hiện các kế hoạch nghiên cứu khác liên quan đến vùng Nam Bộ được Đảng và Nhà nước giao.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học xã hội và nhân văn của vùng trong mối quan hệ với cả nước, khu vực và quốc tế; góp phần làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản và cấp bách về chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, văn hóa, dân tộc và tôn giáo; sưu tầm, khai quật, nghiên cứu, phát huy giá trị di sản văn hoá của vùng; điều tra cơ bản, liên ngành về khoa học xã hội, phân tích và dự báo kinh tế – xã hội phục vụ nhu cầu phát triển của vùng và cả nước.

3. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực khoa học xã hội; tham gia đào tạo đại học và sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước.

5. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

6. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng theo theo yêu cầu của các bộ, ban ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

7. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.

8. Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội; trao đổi thông tin khoa học xã hội với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định; quản lý tư liệu và thư viện của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biên các kết quả nghiên cứu và kiến thức khoa học xã hội.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.