Chức năng

1. Nghiên cứu: Nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực quản lý môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động

2. Sản xuất: Sản xuất thử nghiệm các trang thiết bị an toàn lao động; phương tiện bảo vệ cá nhân, các sản phẩm - thiết bị bảo vệ môi trường

3. Dịch vụ khoa học – công nghệ: Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý môi trường, bảo hộ lao động; Quan trắc, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu môi trường và an toàn lao động; Thẩm định và chuyển giao công nghệ môi trường và an toàn lao động theo Luật định; Tư vấn: Quản lý hệ thống, thông tin, đào tạo bồi dưỡng về quản lý môi trường và quản lý an toàn lao động

4. Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký

5. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 - nhóm 4 theo thông tư 27/2013 - BLĐTBXH theo Chứng nhận số 3/2014/GCN của Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh về điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện cấp chứng nhận huấn luyện.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở, Nhà Nước, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp vào công tác giảng dạy và áp dụng vào đời sống để đáp ứng các yêu cầu về đào tạo của nhà Trường và dịch vụ khoa học công nghệ của Trung Tâm.

2. Tham gia đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các dịch vụ khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường và an toàn lao động
3. Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề, chuyên môn theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng đào tạo chuyên môn về bảo vệ môi trường, cấp thoát nước, an toàn lao động cho các cơ quan xí nghiệp Nhà nước và tư nhân. (Chứng chỉ và chứng nhận do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp)

5. Tìm kiếm nhu cầu thị trường, quan hệ khách hàng, trực tiếp giao dịch, ký hết hợp đồng kinh tế với khách hàng trên cơ sở pháp luật hiện hành.

6. Tự chủ quyết định giá cả các sản phẩm nghiên cứu sản xuất thử nghiệm và dịch vụ cung ứng.

7. Từ chối các yêu cầu công việc của các tổ chức, cá nhân trái với quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và điều lệ Trung tâm.

8. Chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của Trung tâm về sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM và Trường đại học Tôn Đức Thắng