I. Chức năng

1. Trung tâm ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là trung tâm) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Cục Công tác phía Nam, giúp Cục trưởng triển khai các hoạt động nghiên cứu; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại khu vực phía Nam theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Center for Science and Technology Application and Services (Viết tắt là STAS).

2. Trung tâm được thực hiện theo cơ chế tự chủ đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, là đơn vị hạch toán độc lập và được mở tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động, giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Xây dựng, trình cục trưởng phương hướng, kế hoạch hoạt động của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu phục vụ công tác quản lý, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Chủ trì, phối hợp các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp trên địa bàn để huy động các nguồn lực phát triển khoa học và công nghệ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo tại khu vực phía Nam.

4. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cơ chế, chính sách khuyến khích để đưa nhanh các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

5. Thực hiện hoạt động hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài; tổ chức hội nghị, hội thảo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện dịch vụ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài sản, tài chính, tài liệu của Trung tâm theo phân cấp của Bộ và theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cục trưởng giao.