Theo QĐ số 1252/QĐ-TĐC ngày 12/06/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Đo lường Chất lượng về điều lệ và hoạt động của Viện Đo lường Việt Nam

1- Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đo lường trong cả nước, xây dựng trình Tổng cục trưởng phê duyệt kế hoạch hoạt động của Viện Đo lường Việt Nam dài hạn, ngắn hạn, hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện sau khi phê duyệt. 

2- Thiết lập, duy trì và khai thác hệ thống chuẩn đo lường quốc gia.

3- Đảm bảo liên kết chuẩn đo lường quốc gia đến hệ đơn vị quốc tế (SI).

4- Duy trì hệ thống đơn vị đo lường pháp định của Việt Nam trong toàn quốc.

5- Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đo lường trong cả nước.

6- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và kỹ thuật về đo lường.

7- Quản lý và thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển về đo lường.

8- Thiết kế, chế tạo và cung cấp các chuẩn đo lường, các phương tiện đo, các phương tiện kiểm định - hiệu chuẩn. Xây dựng các phương pháp đo mới.

9- Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn chuẩn, phương tiện đo và chứng nhận mẫu chuẩn.

10- Thực hiện đo, phân tích, thử nghiệm, giám định hệ thống đo, phương tiện đo, hàng hóa, phương tiện vận chuyển xăng, dầu, khí và môi trường.

11- Thực hiện tư vấn, thẩm định kỹ thuật về lĩnh vực môi trường.

12- Tiến hành thẩm định kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước về đo lường.

13- Biên soạn các giáo trình đào tạo về đo lường.

14- Đào tạo kiểm định viên, kỹ thuật viên hiệu chuẩn, thử nghiệm của các lĩnh vực đo.

15- Tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005.

16- Tiến hành công tác thông tin về đo lường;

17- Tiến hành công tác hợp tác quốc tế về đo lường;

18- Thực hiện các hợp đồng kinh tế về các dịch vụ khoa học kỹ thuật và trang bị về đo lường;