Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quality Training Centre – QTC) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ.
IRDOP được thành lập với sứ mệnh, thông qua đầu tư thương mại và cấp phép công nghệ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu tại Việt Nam.
Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển kinh tế IDE (tiền thân là Trung tâm đào tạo, tư vấn và thông tin kinh tế CETAI – trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam VUSTA – thành lập năm 1995).