Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập, là tổ chức tư vấn cho Giám đốc Trung tâm về các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ và đào tạo của Trung tâm
Trung tâm Hỗ trợ Chuyển giao Công nghệ có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và dịch vụ liên quan đến dịch vụ ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quality Training Centre – QTC) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ.
IRDOP được thành lập với sứ mệnh, thông qua đầu tư thương mại và cấp phép công nghệ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu tại Việt Nam.
Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển kinh tế IDE (tiền thân là Trung tâm đào tạo, tư vấn và thông tin kinh tế CETAI – trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam VUSTA – thành lập năm 1995).
Theo chiến lược phát triển Trường đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 và theo định hướng phát triển trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trở thành một trường Đại học nghiên cứu. Việc xác lập "Triết lí giáo dục" và chuyển tải triết lí giáo dục đó vào trong từng hoạt động của Nhà trường là rất cần thiết. Đồng thời từ năm 2017, theo yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đánh giá các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), nhà trường cần nêu rõ "Triết lí giáo dục" và phổ biến đến tất cả các bên liên quan.