Chức năng nhiệm vụ

Nghiên cứu khoa học & triển khai ứng dụng Công nghệ Bức xạ

Thực hiện các dịch vụ, sản xuất chế phẩm, vật liệu có ứng dụng Công nghệ Bức xạ phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Thiết kế, chế tạo và tư vấn

Xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp công nghệ, thiết bị

Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Công nghệ Bức xạ

Liên doanh, hợp tác đầu tư