Với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động chuyên môn đa dạng trong lĩnh vực Tư vấn và Chuyển giao khoa học công nghệ ngành môi trường tại Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn Pháp lý: Dịch vụ Tư vấn Pháp lý về lĩnh vực Môi trường

Nghiên cứu khoa học: Tham gia nghiên cứu và đề xuất cơ chế, chính sách

Chuyển giao công nghệ: Thúc đẩy quá trình ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn

Quan trắc môi trường: Phục vụ cho các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, thiết kế thi công công trình

Đào tạo & Hợp tác Quốc tế: Hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ

Kỹ thuật công trình: Trực tiếp tổ chức thi công công trình do Ban lãnh đạo Viện quyết định

Phân tích môi trường: Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận VIMCERTS112

Hợp tác chuyên gia: Tổ chức hội thảo & khảo sát trao đổi kinh nghiệm chuyên gia trong & ngoài nước