Chức năng, nhiệm vụ:

(1) Nghiên cứu và tham gia các chương trình, dự án dài hạn, trung hạn, hàng năm về phân vùng quy hoạch và thiết kế nông nghiệp, phát triển nông thôn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(2) Nghiên cứu đề tài khoa học, tham gia xây dựng nội dung, phương pháp quy hoạch và thiết kế nông nghiệp, tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi lĩnh vực được giao.

(3) Điều tra xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất và đánh giá đất nông nghiệp.

(4) Điều tra cơ bản và quy hoạch về các lĩnh vực phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, gồm:

- Tình hình sử dụng đất nông nghiệp.

- Sắp xếp ổn định dân cư, tái định cư, ngành nghề và làng nghề nông thôn.

- Kinh tế nông thôn, tình hình đầu tư cho phát triển sản xuất và tiêu dùng trong nông nghiệp, nông thôn; Chi phí sản xuất, chế biến nông sản và giá nông sản; Tình trạng dự trữ sản phẩm nông nghiệp; Các mô hình sản xuất, kinh tế nông hộ và kinh tế trang trại.

- Lập quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn và quy hoạch phát triển nông thôn mới; Thiết kế các công trình hạ tầng nông nghiệp nông thôn; Quy hoạch các ngành hàng, lĩnh vực và sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp.

- Tư vấn về phân vùng, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thẩm định dự án trong lĩnh vực quy hoạch, thiết kế nông nghiệp, nông thôn; Đánh giá tác động môi trường; Lập báo cáo giám sát môi trường các dự án nông nghiệp, nông thôn; Phân tích đất, nước theo quy định.

- Tư vấn và lập quy hoạch vùng, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật.

(5) Hợp tác liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn.

(6) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các cấp.

(7) Quy hoạch sử dụng đất các cấp theo quy định của pháp luật.

(8) Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn; Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về các lĩnh vực chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

(9) Quản lý kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định.

(10) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 Với năng lực của mình, Phân viện Quy hoạch & Thiết kế nông nghiệp sẵn sàng ký hợp đồng với tất cả các đối tác để thực hiện các công trình thuộc các lãnh vực nêu trên.

Thành tựu:

Đứng chân trên ở địa bàn các tỉnh phía Nam, Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp đã sát cánh cùng các tỉnh và các viện chuyên ngành khác tích cực tham gia nhiều chương trình, nhiều hoạt động trong các lĩnh vực điều tra cơ bản, phân vùng quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch sử dụng đất đai, sọan thảo và thiết kế các dự án đầu tư, nghiên cứu khoa học...các thành tựu chính đã đạt được như sau:

- Ngay sau ngày miền Nam giải phóng, 4 đoàn quy hoạch (tiền thân của Phân Viện) gồm: Đoàn quy hoạch Tây Nguyên, Duyên Hải Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Đồng Bằng Sông Cửu Long đã đồng loạt tiến hành điều tra cơ bản, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, quy hoạch nông nghiệp cấp huyện và phân vùng phát triển Nông-Lâm-Ngư nghiệp cho các tỉnh. Các phương án phân vùng cấp tỉnh đã được Nhà nước chính thức phê duyệt.

- Thực hiện phân vùng phát triển cây con và xác định các mục tiêu chiến lược cho các vùng kinh tế trọng điểm như: Đồng Bằng Sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Duyên Hải Trung Bộ.

- Xây dựng các phương án quy hoạch các vùng chuyên canh, vùng kinh tế mới, vùng nguyên liệu cho nông sản xuất khẩu như: Cà phê ở Tây Nguyên, Cao su, Mía, Lạc ở Đông Nam Bộ, Lúa, Chăn nuôi ở Đồng Bằng Sông Cửu Long... các phương án đã được thẩm định phê duyệt và triển khai ở các mức độ khác nhau, đã góp phần tích cực vào việc hình thành và phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa xuất khẩu lớn ở Nam bộ.

- Tham gia chuẩn bị và thực thi triển khai một số dự án quan trọng sử dụng nguồn vốn viện trợ quốc tế như: dự án Hương Mỹ, dự án Tầm Phương, dự án Quy hoạch tổng thể ĐBSCL, dự án Đồng Tháp Mười và nhiều dự án khác hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân.

- Điều tra xây dựng bản đồ đất và đánh giá tài nguyên đất ở những loạt bản đồ tỷ lệ khác nhau, quy mô khác nhau, thiết thực phục vụ phát triển Nông-Lâm-Ngư nghiệp tại các vùng kinh tế nông nghiệp.

- Điều tra các mô hình sản xuất, kinh tế nông hộ, kinh tế trang trại ở nhiều địa phương khác nhau phục vụ chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nhất là các mặt hàng xuất khẩu chính.

- Soạn thảo các dự án đầu tư phát triển các vùng lúa gạo xuất khẩu chất lượng cao, cây ăn trái, chăn nuôi heo, vịt... ở ĐBSCL, cà phê, cao su, tiêu, điều, mía, đậu phộng, chăn nuôi bò sữa, bò thịt... ở ĐNB và Tây Nguyên.

- Quy hoạch sử đụng đất theo lãnh thổ và theo chuyên ngành kinh tế ở quy mô cấp vùng, tỉnh, huyện, xã. Các công trình Phân viện thực hiện đều được đánh giá chất lượng tốt, góp phần vào chiến lược sử dụng đất hợp lý và chiến lược phát triển các ngành kinh tế ở các cấp.

- Quy hoạch các khu nông nghiệp công nghệ cao ở TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và một số tỉnh khác như Hậu Giang, Bình Thuận, Phú Yên và Tiền Giang,...

- Quy hoạch khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung gắn với giết mổ đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm ở các tỉnh, huyện phía Nam.

- Phát triển ứng dụng kỹ thuật thông tin địa lý (GIS) vào các hoạt động có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển nông nghiệp và số hóa và lưu trữ hệ thống thông tin tổng hợp.

- Tham gia thực hiện các đề tài, dự án quốc tế (thực hiện tại Việt Nam), các đề tài/dự án cấp quốc gia, của Bộ NN và PTNT, của các tỉnh và thành phố.