Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Vì sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước, hoạt động của Viện Khoa học quản trị Phương Nam (PIMS) luôn hướng đến sự mở rộng về nội dung, sự đa chiều về hình thức và sự chuyên sâu trong kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành doanh nghiệp. Đội ngũ nhân sự của Viện chú trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài cùng các đối tác trong và ngoài nước.
Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. WARECOD hoạt động nhằm cải thiện cuộc sống cho các cộng đồng ven sông, thúc đẩy việc sử dụng một cách cân bằng nguồn tài nguyên nước, thúc đẩy bình đẳng giới, cảnh báo những tác động tiêu cực của các dự án xây dựng đập và các dự án phát triển ven sông đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng thông qua các chương trình can thiệp hỗ trợ cộng đồng, các dự án nghiên cứu và điều phối hoạt động truyền thông, đóng góp vận động chính sách của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam.
Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (sau đây gọi tắt là Viện) trực thuộc Bộ Y tế được thành lập theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Viện hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 6065/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Quyết định số 5455/QĐ-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao bổ sung nhiệm vụ cho Viên Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia trong giai đoạn phòng chống dịch Covid – 19.