Chức năng:

 

1) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA (trên cơ sở đổi tên Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Gia cầm, theo số 2771/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ.

 

2) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định của phát luật.

 

3) Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nuôi giữ giống gốc, huấn luyện, tư vấn dịch vụ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 

1) Triển khai,cung cấp cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện các nghiên cứu khoa học về chăn nuôi gia cầm khu vực Nam Bộ;

 

2) Tổ chức nghiên cứu và phối hợp nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về chăn nuôi gia cầm trong các lĩnh vực: Giống, dinh dưỡng, chuồng trại, quản lý, chế biến sản phẩm, quản lý môi trường trong chăn nuôi;

 

3) Nuôi giữ giống gốc, chọn lọc, lai tạo, bảo tồn nguồn gene và chuyển giao giống gia cầm cho sản xuất;

 

4) Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ về các lĩnh vực trong chăn nuôi gia cầm vào sản xuất;

 

5) Sản xuất chuyển giao giống gia cầm có năng suất, chất lượng cao, an toàn dịch bệnh cho sản xuất;

 

6) Tổ chức đào tạo, huấn luyện về chăn nuôi gia cầm cho người chăn nuôi, chủ trang trại, cán bộ kỹ thuật;

 

7) Tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực chăn nuôi gia cầm;

 

8) Liên doanh, liên kết với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi;

 

9) Tham gia thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, huấn luyện, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm;

 

10) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân viện giao.