Trung tâm thực hiện cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phục vụ quản lý nhà nước và các dịch vụ tự nguyện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân chủ yếu như sau:

Khảo nghiệm giống thủy sản, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Kiểm tra, xác nhận chất lượng giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Kiểm định giống thủy sản nuôi, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường, vật tư thiết bị chuyên dùng dùng trong NTTS.

Quan trắc và cảnh báo môi trường trong NTTS.

Kiểm nghiệm (Thử nghiệm) thức ăn thủy sản, bệnh động vật thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, chất lượng nước NTTS.

Đánh giá, chứng nhận sự phù hợp trong lĩnh vực NTTS.

Chứng nhận các hệ thống quản lý, quy phạm thực hành sản xuất trong NTTS.

Giám định giống thủy sản, thức ăn thủy sản, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý môi trường nuôi, vật tư thiết bị chuyên dùng dùng trong NTTS