Nhiệm vụ

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án nghiên cứu dài hạn, năm năm và hàng năm, các đề tài, dự án khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về nông nghiệp, bao gồm:

     + Thu thập, lưu giữ, đánh giá và khai thác tài nguyên di truyền thực vật, côn trùng và vi sinh vật nông nghiệp;

     + Quy luật di truyền và biến dị ở mức độ phân tử, tế bào, cá thể và quần thể các đối tượng cây trồng, nấm và vi sinh vật;

     + Ứng dụng công nghệ ADN tại tổ hợp và công nghệ na nô để nghiên cứu chức năng genome thực vật;

     + Ứng dụng phương pháp di truyền và công nghệ sinh học để nghiên cứu đa dạng nguồn gen, tạo vật liệu khởi đầu phục vụ cho công tác chọn, tạo giống cây trồng, nấm và vi sinh vật;

     + Công nghệ sinh học, sinh lý, sinh hóa, di truyền nông nghiệp;  An toàn và đa dạng sinh học nông nghiệp;

     + Chọn tạo giống cây trồng; Kỹ thuật canh tác cây trồng; Nghiên cứu và phát triển nấm;

     + Quy luật phát sinh, phát triển dịch hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ dịch hại;

     + Đất, phân bón và dinh dưỡng cây trồng;

     + Bảo quản và chế biến nông sản;

     +  Hệ thống nông nghiệp và nông lâm kết hợp;

     + Môi trường nông nghiệp, nông thôn và biến đổi khí hậu;

     + Lưu giữ, nhân giống tác giả và giống siêu nguyên chủng cây trồng;

     + Ứng dụng phương pháp phóng xạ và đồng vị phóng xạ trong chọn tạo giống cây trồng, quản lý đất, phân bón, nuôi trồng và bảo vệ thực vật;

     + Nghiên cứu và đánh giá giống cây trồng biến đổi gen và các sản phẩm cây trồng biến đổi gen;

- Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia.

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, công nghệ cao trong nông nghiệp.

- Chuyển giao công nghệ và khuyến nông.

- Tham gia mạng lưới dự trữ giống và vật tư nông nghiệp quốc gia.

- Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống, sản phẩm cây trồng, vật tư nông nghiệp và chất lượng nông sản.

- Đào tạo tiến sỹ, tham gia đào tạo thạc sỹ và tham gia đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo.

- Liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực được giao với các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước.

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm và công nghệ nông nghiệp, nông lâm kết hợp, các sản phẩm phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Viện theo quy định của pháp luật.

- Tham gia  xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật nông nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

- Xuất bản các ấn phẩm, thông tin khoa học, công nghệ và môi trường, phát hành tạp chí, trang thông tin điện tử chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định, phê duyệt đề cương nghiên cứu, dự toán, quyết toán và nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử, thử nghiệm công nghệ của các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định của Nhà nước và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.