Tầm nhìn của Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị

Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị sẽ trở thành Viện dẫn đầu và cạnh tranh trong nghiên cứu, giảng dạy của ngành Kiến trúc cảnh quan, Lâm nghiệp đô thị ở Việt Nam.

Sứ mạng của Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị

Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị là nơi đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan, Lâm nghiệp đô thị. Viện cung cấp những giải pháp khoa học và kỹ thuật để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu giáo dục

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan và Lâm nghiệp đô thị đáp ứng nhu cầu xã hội cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người học khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; có kiến thức cơ bản, chuyên môn vững vàng, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản; có khả năng tự học, tự nghiên cứu thích ứng với thực tiễn; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ đủ đáp ứng yêu cầu công việc và hội nhập quốc tế.

Định hướng chiến lược phát triển của Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị

- Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Hợp tác với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực đô thị, kiến trúc cảnh quan, lâm nghiệp đô thị, du lịch trong đào tạo, chuyển giao công nghệ nhằm gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn.

- Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, làm các dịch vụ về tư vấn khảo sát, quy hoạch thiết kế, thi công các công trình cảnh quan, cây xanh với các tổ chức, doanh nghiệp.

- Tăng cường hợp tác quốc tế các tổ chức và trường đại học danh tiếng trên quốc tế về đào tạo, trao đổi sinh viên.

III. Chức năng, nhiệm  vụ , quyền hạn của Viện KTCQ và CXĐT

Viện KTCQ và CXĐT là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trường Đại học Lâm nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Viện có chức năng đào tạo nguồn nhân lực ở các bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và loại hình đào tạo khác; nghiên cứu khoa học; tư vấn, dịch vụ và sản xuất như:       

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về khoa học công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan, lâm nghiệp đô thị thuộc nhiệm vụ của Viện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học, thạc sỹ, tiến sỹ; bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan, Lâm nghiệp đô thị theo kế hoạch của Nhà trường và theo quy định của pháp luật.

3. Nghiên cứu khoa học và dịch vụ:

3.1. Nghiên cứu khoa học và công nghệ

(1) Trong lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan: Quy hoạch, thiết kế, xây dựng, tôn tạo, duy tu, bảo tồn, nâng cấp công trình kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn, hệ thống không gian xanh đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch sinh thái; khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên cảnh quan thiên nhiên và nhân văn.

(2) Trong lĩnh vực Lâm nghiệp đô thị: Chọn và nhân giống cây đô thị; kỹ thuật trồng và duy trì cây đô thị, quy hoạch loài cây trồng đô thị, thiết kế cảnh quan cây xanh và ứng dụng cây xanh trong cảnh quan; bảo tồn đa dạng thực vật đô thị; bảo tồn, phục tráng cây cổ, cây di tích.

(3) Trong lĩnh vực mỹ thuật: Ứng dụng nguyên lý và các xu hướng mỹ thuật  trong quy hoạch, thiết kế kiến trúc cảnh quan, cây xanh đô thị.

(4) Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật về lĩnh vực kiến trúc cảnh quan và cây xanh đô thị theo quy định của pháp luật.

3.2. Dịch vụ tư vấn và chuyển giao kỹ thuật

(1) Tư vấn và chuyển giao các kết quả nghiên cứu thuộc các lĩnh vực chuyên môn vào sản xuất; Thực hiện các dịch vụ tư vấn khảo sát, lập dự án, giám sát, quy hoạch, thiết kế, thi công về các lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan, Lâm nghiệp đô thị, Du lịch và Du lịch sinh thái.

(2) Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng yêu cầu xã hội theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng của đơn vị và theo đúng quy định của pháp luật.

3.3. Hợp tác quốc tế:

Dự án nghiên cứu; trao đổi đào tạo sinh viên; học bổng du học; các khóa đào tạo ngắn hạn; tham quan, giao lưu học thuật về lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan, Lâm nghiệp đô thị với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật

4. Các nhiệm vụ khác

(1) Quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác  của Viện theo quy định của pháp luật; được sử dụng cơ sở vật chất của Trường theo sự phân cấp của Hiệu trưởng Trường ĐHLN để phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

(2) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệu trưởng Trường ĐHLN giao.

(3) Tham gia đấu thầu và thực hiện các dự án tư vấn quy hoạch, thiết kế, xây dựng, nâng cấp các công trình do Trường ĐHLN quản lý phù hợp với những quy định của pháp luật.