Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện Ứng dụng công nghệ và phát triển nông nghiệp Việt Nam là một tổ chức kinh tế hoạt động khoa học, có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luận hiện hành, gồm Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1748 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 28/4/2017. Viện tập hợp các nhà khoa học để nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao, đào tạo khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp và đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ cho các tổ chức trong và ngoài nước.
Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Chăn nuôi theo QUYẾT ĐỊNH Số: 278/QĐ-VCN-TCHC ngày 26 tháng 5 năm 2021 Điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương
Viện Chăn nuôi có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nuôi giữ giống gốc, thông tin, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế, tư vấn, dịch vụ về chăn nuôi trong phạm vi cả nước phục vụ quản lý nhà nước của Bộ.
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên là đơn vị sự nghiệp khoa học của Nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hôi vùng Tây Nguyên.
Nghiên cứu các vấn đề về môi trường và các vấn đề Nông nghiệp nông thôn; Dịch vụ Khoa học Công nghệ, tư vấn chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo, tổ chức hội thảo, hội nghị Khoa học, thông tin khoa học công nghệ, hợp tác trong nước và Quốc tế về môi trường Nông nghiệp Nông thôn.
Trung Tâm Nông nghiệp Hữu cơ - COA thuộc Viện Quản lý Đất đai và Phát triển Nông thôn - Trường Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam. Trung tâm được chính thức thành lập ngày 12 tháng 6 năm 2019 theo quyết định số 1219/QĐ-ĐHLN-TCCB