Tầm nhìn – Sứ mệnh

Ứng dụng công nghệ cao: Thực hiện trình diễn các mô hình sản xuất nông nghiệp.

Khoa học công nghệ: Xây dựng, triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ nhằm hoàn thiện công nghệ sản xuất; lai tạo và thử nghiệm giống mới; nghiên cứu bảo quản và chế biến nông sản.

Chế phẩm sinh học: Tổ chức sản xuất thử nghiệm, kinh doanh các chế phẩm sinh học, giống cây trồng, cá cảnh và nguyên vật liệu nông nghiệp.

Nhiệm vụ

Nghiên cứu khoa học

Xây dựng, triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ. Nghiên cứu bảo quản và chế biến nông sản.

Ứng dụng công nghệ: Thực hiện trình diễn các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuyển giao công nghệ.

Đào tạo: Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, các lớp tập huấn để phát triển nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp.

Hợp tác quốc tế: Thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp với các tổ chức trong và ngoài nước.

Hoạt động thử nghiệm: Tổ chức sản xuất thử nghiệm, kinh doanh các chế phẩm sinh học, giống cây trồng, nguyên vật liệu nông nghiệp.

Tổ chức: Tổ chức hội thảo, hội chợ quảng bá mô hình và sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.