CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.  Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng Công nghệ Bức xạ (CNBX).

2.  Thực hiện các dịch vụ, sản xuất các chế phẩm, vật liệu có ứng dụng CNBX phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

3.  Thiết kế, chế tạo và tư vấn đầu tư máy chiếu xạ; Xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp công nghệ, thiết bị trong lĩnh vực CNBX.

4.  Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo cán bộ trong lĩnh vực CNBX.

5.  Thực hiện hợp tác liên doanh, liên kết với cá nhân, các cơ quan trong và ngoài nước về nghiên cứu, đào tạo, sản xuất trong lĩnh vực CNBX.

 THIẾT BỊ

Trung tâm có 02 thiết bị chiếu xạ công nghiệp:

1.  Máy chiếu xạ nguồn Cobalt-60, SVST-Co60/B

2.  Máy gia tốc chùm tia điện tử, UELR-10-15S2

Với trang tin điện tử, các Quý vị có thể dễ dàng tiếp cận nhiều thông tin hữu ích, bao gồm:

-   Tin tức và các sự kiện đang diễn ra về khoa học và công nghệ.

-   Giới thiệu các hoạt động của Trung tâm.

-   Văn bản pháp quy về lĩnh vực khoa học Công nghệ và Bức xạ.

-   Và nhiều thông tin khác.