Thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau (Quyết định 1853/QĐ-TLĐ ngày 06 tháng 11 năm 2017 về nhiệm vụ và quyền hạn Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam thuộc Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động).

1. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ về An toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường đảm bảo an toàn và sức khoẻ người lao động.

2. Nghiên cứu xây dựng phương pháp, quy trình đánh giá hợp chuẩn, hợp quy các hệ thống trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiên cứu phát hiện và kiến nghị bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm tại Việt Nam. Nghiên cứu xây dựng hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động, đánh giá tác động môi trường.

3. Thực hiện các hoạt động quan trắc, phân tích môi trường; đánh giá, giám sát, dự báo ô nhiễm môi trường; cung cấp thông tin khoa học và kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động. 

4. Xây dựng và phát triển tiềm lực của Phân viện để đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

5. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật: Huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động và sức khoẻ nghề nghiệp; Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn và vệ sinh lao động, rủi ro sức khoẻ nghề nghiệp. Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động và sức khoẻ nghề nghiệp tại doanh nghiệp; Kiểm định hợp chuẩn, hợp quy các phương tiện bảo vệ cá nhân, trang thiết bị an toàn lao động; Quan trắc và phân tích, đánh giá tác động môi trường; đo đạc các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường; vệ sinh lao động và nhân trắc học; Tư vấn, thiết kế, thẩm định, đánh giá hệ thống kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường; cung ứng trang thiết bị bảo hộ lao động và thiết bị an toàn; đầu tư, chuyển giao công nghệ, cung ứng hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường; Thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh nghề nghiệp, liên quan đến sức khoẻ nghề nghiệp.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.