Viện Năng suất Việt Nam hiện tại phối hợp với APO và các Cơ quan Năng suất Quốc gia thành viên như JPC Nhật Bản, MPC Malaysia, KPC Hàn Quốc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu về năng suất và áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất tại Việt Nam.

Hoạt động và dịch vụ

- Đào tạo

- Tư vấn

- Nghiên cứu năng suất

- Năng suất xanh

- Chứng chỉ chuyên gia năng suất