Nhiệm vụ, quyền hạn

 

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ

 

1. Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

 

2. Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;

 

3. Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;

 

4. Tổ chức hoặc hợp tác, liên doanh với các tổ chức và cá nhân xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước;

 

5. Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh;thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật;

 

6. Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở;

 

7. Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống;

 

8. Tổ chức thực hiện công tác thông tin khoa học, công nghệ, cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất và đời sống tại địa phương.

 

9. Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

 

10. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền.

 

11. Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;

 

12. Tổ chức hoạt động Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, phân tích hóa lý và vi sinh phục vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ, sản xuất và đời sống.

 

13. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện công tác tin học và thông tin khoa học, công nghệ;

 

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.