CHỨC NĂNG

Với mục tiêu trở thành đầu mối cung cấp dịch vụ ươm tạo các công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp và ươm tạo thành công các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao đã xác định được chức năng của mình như sau:

Tuyển chọn và hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, có ý tưởng khoa học công nghệ trong nông nghiệp và có dự án kinh doanh khả thi nhằm phát triển thành các doanh nghiệp công nghệ; tạo ra được những sản phẩm có chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của thị trường, có khả năng kinh doanh hiệu quả đáp ứng yêu cầu của thị trường khi ra khỏi Trung tâm ươm tạo.

Liên kết, phối hợp các tổ chức tài chính, tổ chức khoa học – công nghệ, các cán bộ khoa học kỹ thuật, nhà quản lý có khả năng và kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, luật pháp, kế toán, công nghệ, đào tạo… nhằm giúp các doanh nghiệp công nghệ hoàn chỉnh sản phẩm công nghệ, phát triển kinh doanh, và góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội và thị trường công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh.

NHIỆM VỤ

Trở thành một cầu nối hữu hiệu liên kết giới nghiên cứu KHCN với thị trường. Thúc đẩy quá trình thương mại hóa các công trình nghiên cứu khoa học.

Giảm rủi ro và nguy cơ thất bại trong kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nhân khởi nghiệp.

Tổ chức và triển khai các hoạt động hỗ trợ những cá nhân, tổ chức…có dự án kinh doanh dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với các tiêu chí công nghệ cao trong nông nghiệp, tiến đến thành lập doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tổ chức đào tạo và hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ về các lĩnh vực quản trị kinh doanh, khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, luật pháp, vay vốn, tiếp cận nhà đầu tư, và nghiên cứu sản xuất hợp tác, liên kết với các cơ sở nghiên cứu khoa học (Viện, trường), các Tổ chức kinh tế, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao, cơ quan khuyến nông và các nhà khoa học trong nước cũng như ngoài nước để tiếp thu và thực hiện chuyển giao công nghệ tiên tiến giúp cho các doanh nghiệp trong Trung tâm Ươm tạo cải tiến công nghệ, quy trình sản xuất sản phẩm và nghiên cứu sản xuất thử nghiệm.

Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp theo định hướng của Đảng và Nhà nước, phù hợp với Nghị quyết TW 7 (Khóa X) về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nâng cao khả năng sáng tạo và kỹ năng khởi nghiệp thông qua việc hỗ trợ thương mại hoá các kết quả nghiên cứu khoa học của các sinh viên, nhà khoa học trong các Trường đại học, các Viện nghiên cứu và trong cộng đồng.

Tiếp cận với các tổ chức tài chính tín dụng, tổ chức đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư cho các doanh nghiệp được ươm tạo trong Trung tâm Ươm tạo.

Tạo môi trường thân thiện, sáng tạo và hợp tác nhằm hình thành mối liên kết – hợp tác – phát triển giữa các doanh nghiệp công nghệ trong Trung tâm Ươm tạo và giữa Trung tâm Ươm tạo với các doanh nghiệp bên ngoài.

Làm đầu mối triển khai các quan hệ của Ban Quản Lý Khu NNCNC với các tổ chức, các vườn ươm khác trong và ngoài nước để hình thành mạng lưới hỗ trợ, tài trợ cho các hoạt động của Trung tâm Ươm tạo và doanh nghiệp.

Thử nghiệm mô hình tổ chức, quản lý và vận hành Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao trong Khu NNCNC làm cơ sở để phát triển các Trung tâm Ươm tạo khác của Thành phố.