Tư vấn, quản lý các dự án, hạng mục công việc về các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí.

Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí.

Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí.

Tổ chức sự kiện.

Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực