Lĩnh vực hoạt động

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Xây dựng công trình ngoài khơi, ven biển, trên hải đảo, các công trình dầu khí và các phương tiện hoạt động trên biển;

- Tham gia đào tạo sau đại học, đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực Xây dựng Công trình Biển; Xây dựng Công trình ven biển;

- Dịch vụ khoa học và công nghệ:

Tổ chức thi công các công trình xây dựng thử nghiệm ở ngoài khơi, ven biển và trên hải đảo;

Tư vấn quản lý dự án, Lập dự án đầu tư;

Khảo sát địa hình địa chất thuỷ văn, Thiết kế, Lập định mức dự toán, Lập dự toán và tổng dự toán;

Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu;

Thẩm tra thiết kế, Thẩm tra dự toán và tổng dự toán;

Giám sát thi công xây dựng, Giám sát lắp đặt thiết bị;

Kiểm định, Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng xây dựng;

Cho các công trình ngoài khơi, công trình ven biển, công trình trên hải đảo, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi, công trình thông tin, công trình bưu điện; 

Tổ chức đào tạo và đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội thảo khoa học trong lĩnh vực xây dựng công trình ngoài khơi và ven biển.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Xây dựng Công trình biển và Xây dựng Công trình ven biển;

- Hợp tác liên kết hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực Xây dựng Công trình biển và Xây dựng công trình ven biển;

 

- Địa bàn hoạt động: Trong cả nước.