Mục tiêu

Đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ, văn hóa, nghệ thuật và du lịch; có năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, có sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các ngành sản xuất, dịch vụ, văn hóa, nghệ thuật và du lịch; mang đến cho người học cơ hội nghề nghiệp và cơ hội học tiếp lên trình độ cao hơn.

Tầm nhìn

Đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng để trở thành cơ sở đào tạo giữ vai trò đầu tàu trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh.