I. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

          Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận sẽ trở thành Trường Đại học Y tế Bình Thuận, một cơ sở đào tạo, nghiên cứu và tư vấn các lĩnh vực y dược trong hệ thống các cơ sở đào tạo đại học uy tín trong nước. Trường cung cấp cho người học môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học tốt nhất, có tính chuyên môn cao. Đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực và thích ứng nhanh với sự phát triển của xã hội.

II. SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG

          Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận là cơ sở  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Y – Dược trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn có chất lượng cao. Đồng thời ứng dụng các kết quả nghiên  cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

III. MỤC TIÊU giai đoạn 2009 – 2015

          1. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các ngành Điều dưỡng, Y sỹ, Hộ sinh, Dược, Kỹ thuật y học. Liên kết mở các lớp đào tạo đại học, sau đại học theo hướng đa dạng hoá các loại hình đào tạo. Mở rộng và tăng qui mô đào tạo một cách hợp lý.

          2. Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành quả nghiên cứu về y dược trong đào tạo, khám chữa bệnh. Xây dựng và thực hiện các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh và hợp tác quốc tế.

          3. Trường Cao đẳng Y tế có phòng khám đa khoa là cơ sở thực hành của Trường, có chức năng nhiệm vụ khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

          4. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo hướng chuyên khoa sâu. Đảm bảo cơ cấu cán bộ - giảng viên hợp chuẩn đáp ứng yêu cầu đào tạo cao đẳng và liên kết đào tạo đại học và sau đại học.

          5. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học có hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo và quản lý của Trường. Thực hiện Quy chế phối hớp đào tạo giữa Trường với các Bệnh viện trong tỉnh. Thực hiện tốt quy trình đào tạo niên chế và từng bước triển khai quy trình đào tạo theo tín chỉ.

          6. Tăng cường các nguồn tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị. Đảm bảo cơ sở vật chất và thiết bị dạy – học hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học./.