Sứ mệnh

- Đảm bảo hệ thống giáo dục - đào tạo đa ngành, đa hệ, đa cấp, đa phương thức, chất lượng cao, đáp ứng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bình Thuận và các vùng lân cận.

- Tạo cơ hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi; là nơi mà mọi thành viên trong cộng đồng có thể thực hiện các hoạt động học tập lành mạnh và thân thiện, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống.

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến cho các doanh nghiệp và cá nhân, thông qua các hoạt động tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực, vì sự phát triển, phồn vinh, tiến bộ của Bình Thuận và cả nước.

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn giáo dục và đào tạo trong mọi lĩnh vực cho cộng đồng.

-  Kết hợp có hiệu quả giữa đào tạo và sử dụng, đào tạo và nghiên cứu.

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến các ngành do Trường đào tạo.

Sứ mệnh của Trường được đảm bảo thông qua các chương trình giáo dục - đào tạo do ngân sách nhà nước tài trợ và các nguồn lực khác, được tạo ra từ liên kết với các đối tác trong và ngoài nước, từ những sáng kiến tổ chức các hoạt động, dịch vụ đào tạo và nghiên cứu của Trường.

Tầm nhìn

Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận trở thành một trong những trường đại học có uy tín trong khu vực, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trong nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Bình Thuận và các vùng lân cận, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước; trở thành một trung tâm học tập cộng đồng, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát minh; trở thành một môi trường giáo dục - đào tạo lành mạnh, linh hoạt và thân thiện.