Chức năng hiện tại của trường đào tạo các trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, sơ cấp nghề. Mục tiêu của trường luôn gắn đào tạo với thực tế sản xuất, giúp người hoc có năng lực đáp ứng với tiêu chí của doanh nghiệp. Do đó nhà trường luôn huy động nhiều nguồn lực trong nước và các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao toàn diện năng lực của đội ngũ giáo viên, đầu tư trang thiết bị phục vụ đào tạo, chú trọng việc xây dựng và cải tến chương trình theo hướng "tiếp cận kỹ năng", khuyến khích giáo viên ứng dụng nhiều phương pháp dạy học hiện đại phù hợp với trang thiết bị và trình độ người học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

Hiện trường đang đào tạo trên 2000 học sinh chính qui, trong đó có 217 sinh viên cao đẳng nghề, ngoài ra hằng năm trường còn bồi dưỡng nâng bậc thợ và bồi dưỡng kỹ năng nghề cho 2000 hoc viên. Qui mô đào tạo mới hàng năm 840-1340 hoc sinh-sinh viên trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề.