Chức năng

       Viện Cây ăn quả miền Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập, chức năng nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh, tư vấn, … trong lĩnh vực cây ăn quả và rau, hoa, cây cảnh cho các tỉnh, thành miền Nam.

      Viện là tổ chức sự nghiệp nghiên cứu khoa học, được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động, thực hiện chế độ hạch toán sự nghiệp khoa học; được sử dụng con dấu riêng,, được mở tài khoản Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nhiệm vụ

      1. Chọn lọc, lai tạo và nhân giống cây ăn quả, rau, hoa, cây cảnh…(từ nguồn trong nước và nhập nội) để cung cấp những giống cây có phẩm chất tốt, năng xuất cao, phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu;

     2. Nghiên cứu sinh lý, thích nghi biến đổi khí hậu và môi trường, bảo vệ thực vật, công nghệ sau thu họach,… nhằm xây dựng các biện pháp kỹ thuật canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến, bao bì,… phục vụ nhu cầu phát triển của ngành;

     3. Tham gia điều tra, quy hoạch về phát triển cây ăn quả, rau, hoa, cây cảnh… xây dựng hoặc tham gia xây dựng các mô hình và thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển các vùng tập trung, chuyên canh, có tỷ xuất hàng hóa lớn;

     4. Tham gia nghiên cứu thị trường, các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh và đề xuất các chính sách phục vụ cho phát triển cây ăn quả, rau, hoa, cây cảnh một cách toàn diện;

     5. Chuyển giao các quy trình tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất từ khâu: Chọn tạo giống, nhân giống, kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật, thu hái, bảo quản đến chế biến sản phẩm, các chế phẩm, dụng cụ phục vụ cho nhu cầu phát triển nghề vườn, phát triển nông thôn,…. Cung cấp thông tin thị trường, khoa học công nghệ về chuyên ngành;

     6. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật, nông dân về chuyên ngành; tư vấn xây dựng và chứng nhận các mô hình vietgap, globalgap; giám định dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng, vi sinh vật và giám định chất lượng nông sản;

    7. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ của Viện;     

     8. Sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; hợp đồng liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước