Chức năng:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ có các chức năng sau:

2.1 Thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý; các nhiệm vụ do nhà nước giao trực tiếp, các tổ chức, cá nhân đặt hàng; các nhiệm vụ thông qua tuyển chọn, đấu thầu; kinh doanh phù hợp với lĩnh vực của Trung tâm theo quy định;

2.2 Thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học và công nghệ;

2.3 Thực hiện các hoạt động sự nghiệp; các dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

2.4 Thực hiện các dịch vụ nâng cấp, bảo trì, bảo mật hệ thống thiết bị máy tính; quản lý, vận hành hệ thống mạng nội bộ, tổng đài, camera giám sát và trung tâm tích hợp dữ liệu; thiết kế, xây dựng và quản trị các cổng/trang thông tin điện tử; thiết kế các phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành;

2.5 Thực hiện các dịch vụ in ấn, xuất bản và truyền thông trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; các hoạt động về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo;

2.6 Thực hiện các hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá công nghệ, thiết bị; thực hiện các giải thưởng, hội thi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

2.7 Thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động và dịch vụ liên quan khác theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ

1. Lĩnh vực ứng dụng và triển khai các tiến bộ khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống, kinh tế, xã hội:

Tổ chức nghiên cứu, thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, các dự án về khoa học – công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở theo các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, các dự án hợp tác với Trung ương, tỉnh bạn và nước ngoài về khoa học và công nghệ;

– Thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học; xây dựng – triển khai hoặc liên kết xây dựng – triển khai dự án khu công nghệ cao, dự án nghiên cứu – thử nghiệm; triển khai ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, các công nghệ mới, các sản phẩm mới của cơ quan khoa học Nhà nước và các thành phần phần kinh tế khác vào sản xuất và đời sống;

– Thực hiện các chương trình, dự án về tiết kiệm năng lượng; kiểm toán năng lượng; tư vấn và chuyển giao công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng, công nghệ thân thiện với môi trường;

– Cung cấp thông tin, quảng bá về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện khảo sát, thống kê và đánh giá hiện trạng sử dụng các loại năng lượng và các dịch vụ khác về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

– Thực hiện các dịch vụ thẩm định công nghệ (tư vấn chuyển giao công nghệ, đánh giá công nghệ…), chuyển giao công nghệ, thẩm định dự án, đầu tư trang thiết bị…; đào tạo về khoa học công nghệ; đào tạo, hợp tác đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ;

– Thực hiện dịch vụ kiểm tra, kiểm định về an toàn bức xạ; lập báo cáo đánh giá an toàn bức xạ; tư vấn thiết kế và cung cấp thiết bị về an toàn bức xạ; kiểm tra không phá hủy; huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; thẩm định chất lượng cầu, cảng; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; kiểm định xe cơ giới; chiếu xạ công nghiệp và chiếu xạ thực phẩm; giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu trong sản xuất, lưu thông trên thị trường, xuất nhập khẩu; chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa; đại diện sở hữu công nghiệp; quan trắc môi trường, môi trường lao động;
– Cung cấp hàng hóa, dịch vụ bán hàng qua internet;

– Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho các thiết bị bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật;

– Tư vấn và đào tạo về các công cụ quản lý chất lượng; tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý; tư vấn xây dựng tài liệu tham gia các giải thưởng quốc gia; tư vấn lập và quản lý dự án; tư vấn các giải pháp công nghệ; tư vấn kiểm soát lưu trữ tài liệu, hồ sơ; tư vấn, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố tiêu chuẩn áp dụng, hợp chuẩn, hợp quy cho các tổ chức, cá nhân; tư vấn thực hiện biện pháp tiết kiệm năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng; tư vấn các hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến; thực hiện và cung cấp các dịch vụ đánh giá hệ thống chất lượng; tư vấn kiểm toán năng suất chất lượng.
– Cung cấp các dịch vụ đào tạo huấn luyện, tập huấn các kiến thức về khởi nghiệp đổi mạng sáng tạo; tổ chức kết nối mạng lưới nhà đầu tư, quỹ đầu tư, cố vấn khởi nghiệp và các dịch vụ khác liên quan.

– Dịch vụ lắp đặt, bảo trì hệ thống điện, thiết bị điện; lắp ráp, sửa chữa và cung cấp thiết bị đo lường, vận chuyển máy móc thiết bị;

– Dịch vụ tư vấn hồ sơ cấp phép vận chuyển hóa chất và tư vấn hồ sơ cấp phép sử dụng thiết bị phát tia X; dịch vụ đào tạo, huấn luyện An toàn bức xạ trong y tế và Công nghiệp và dịch vụ đọc liều kế;

– Thực hiện ứng dụng và nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm, công nghệ, thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý và đời sống xã hội;

– Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp thuộc lĩnh vực KH&CN nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh.

2. Lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật và nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước, gồm:

– Đề xuất, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quản lý khác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

– Thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác các chuẩn đo lường cao nhất tại địa phương;
– Thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, môi trường trong lĩnh vực và phạm vi được công nhận hoặc chỉ định phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh;

– Thực hiện các dịch vụ công, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

– Tổ chức thực hiện các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, phương tiện đo, chuẩn đo lường trong phạm vi được công nhận;

– Thực hiện việc nghiên cứu, chế tạo và kinh doanh các thiết bị, phương tiện đo, mẫu chuẩn, chuẩn đo lường;

– Thực hiện các dịch vụ lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, hiệu chỉnh, bảo trì, sữa chữa, nghiệm thu kỹ thuật đối với các thiết bị, phương tiện đo, chuẩn đo lường và phòng thí nghiệm;
– Dịch vụ ứng dụng kỹ thuật mã số, mã vạch;

– Thực hiện dịch vụ hỏi đáp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá và hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

– Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; liên doanh, liên kết sản xuất với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật;

– Đánh giá giám sát và hợp tác, liên kết với đơn vị chứng nhận phù hợp để tổ chức đánh giá phù hợp, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn trong các lĩnh vực và phạm vi được phân công, chỉ định theo quy định của pháp luật;

– Nghiên cứu, chế tạo và cung cấp các chuẩn đo lường, mẫu chuẩn và các phương tiện đo;
– Hợp tác, liên doanh, liên kết với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh để cung cấp các dịch vụ, kỹ thuật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, do luờng, chất luợng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các dự án thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

– Tư vấn, thẩm định và chuyển giao công nghệ về máy móc, thiết bị, hệ thống công nghệ;
– Tổ chức hoặc hợp tác tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, các hệ thống quản lý, công cụ quản lý chất lượng, năng suất và các nội dung liên quan;
– Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn về đầu tư, trang bị và quản lý phòng đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tư vấn áp dụng các công cụ quản lý chất lượng; tư vấn xây dựng hệ thống đảm bảo về đo lường; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật.

3. Lĩnh vực thông tin và thống kê khoa học và công nghệ:

– Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm định kỳ, ấn phẩm chuyên đề, tạp chí thuộc lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua bản in và bản điện tử;

– Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

– Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

– Quản lý cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, cổng thông tin điện tử về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của tỉnh và các Trang thông tin điện tử thành phần;
– Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu phim hoạt động khoa học và công nghệ; tham gia xây dựng, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của địa phương bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất;

– Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương;
– Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;

– Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của địa phương;

– Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế – xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức các hội chợ, triển lãm về thành tựu khoa học và công nghệ; trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, các thiết bị công nghệ, các sự kiện về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo;

– Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hệ thống mạng thông tin khoa học và công nghệ; hướng dẫn quản lý, cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu lên trang thông tin điện tử;

– Thực hiện các hoạt động liên quan đến thẩm định, đánh giá tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về lĩnh vực khoa học và công nghệ.

– Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp thuộc lĩnh vực KH&CN nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh;

4. Lĩnh vực về dịch vụ về công nghệ thông tin:

– Thực hiện nâng cấp, bảo trì, sửa chữa cho toàn bộ hệ thống thiết bị máy tính; hệ thống mạng; hệ thống camera quan sát; hệ thống tổng đài điện thoại; quản lý bảo trì, vận hành, giám sát hoạt động trung tâm tích hợp dữ liệu của Sở;

– Thực hiện xây dựng, thiết kế, quản lý Cổng/trang thông tin điện tử; thiết kế các phần mềm quản lý chuyên dụng và thiết lập, tạo dựng cơ sở dữ liệu về lĩnh vực khoa học và công nghệ;

– Nghiên cứu, đề xuất, trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ các chính sách, biện pháp để tổ chức ươm mầm, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực phần mềm; các biện pháp thu hút tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước dành cho hoạt động phần mềm…;

– Hoạt động các dịch vụ về cung cấp các thiết bị công nghệ thông tin, bảo hành kỹ thuật tin học và các dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin theo đúng qui định của pháp luật;
– Cung ứng các dịch vụ kỹ thuật về CNTT: Thiết kế các hệ thống trang Web, xây dựng các hệ quản lý cơ sở dữ liệu, thiết kế hệ thống mạng, hệ thống thương mại điện tử, hệ thống thông tin địa lý theo yêu cầu cụ thể của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, cung ứng các dịch vụ công nghệ thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu và kinh doanh các thiết bị vật tư chuyên ngành CNTT;

– Nghiên cứu, thử nghiệm, khai thác các công nghệ mới theo nhu cầu, xu hướng phát triển của công nghệ thông tin hiện đại; nghiên cứu tích hợp hệ thống ứng dụng vào các qui trình sản xuất; nghiên cứu các giải pháp công nghệ thông tin để ứng dụng vào công tác quản lý Nhà nước và các lĩnh vực kinh tế – xã hội;

– Gia công phần mềm, web ứng dụng, cung ứng các giải pháp ứng dụng cho các đơn vị trong và ngoài nước theo yêu cầu; bản địa hóa các phần mềm ứng dụng và sản xuất các sản phẩm đa phương tiện;

– Tư vấn giám sát dự án công nghệ thông tin;

– Thẩm định và đánh giá về công nghệ và thiết bị;

– Dịch thuật website và cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu cho website;

– Lắp ráp các sản phẩm công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông: Lắp ráp các loại thiết bị công nghệ thông tin chất lượng cao; thiết kế và xây dựng các hệ thống mạng máy tính; tích hợp hệ thống thông tin cho các hệ thống công nghệ cao.

5. Nhiệm vụ thông qua tuyển chọn, đấu thầu: Căn cứ vào danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành và Sở Khoa học và Công nghệ địa phương công bố hàng năm, Trung tâm tự quyết định việc tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước và biện pháp tổ chức thực hiện.

6. Nhiệm vụ do các cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng trực tiếp: Trung tâm tự chủ động và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng chất lượng và thời gian theo các yêu cầu đã quy định trong hợp đồng.
7. Nhiệm vụ do các tổ chức, cá nhân đặt hàng: Trung tâm được chủ động khai thác và ký hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ do các tổ chức, cá nhân đặt hàng. Nội dung hợp đồng nghiên cứu khoa học, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ, hợp đồng cung cấp hàng hóa, và các loại hợp đồng kinh tế khác do Trung tâm tự thoả thuận với các đối tác trên cơ sở phù hợp với khả năng, lĩnh vực chuyên môn và không trái pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

2. Quyền hạn

– Ký hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm;

– Trực tiếp quyết định việc mời chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài công tác;

– Quyết định việc đầu tư phát triển từ vốn vay, vốn huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm;

– Được tự chủ về tài chính, chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm.