Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Giống nông nghiệp Hậu Giang

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình đề án, dự án, đề tài về giống nông nghiệp.

- Nghiên cứu, lai tạo, chọn tạo, thử nghiệm sản xuất giống nông nghiệp, phục vụ cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển nông nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Nhập khẩu, cung ứng các loại giống nông nghiệp có năng suất cao, phẩm chất tốt phục vụ cho yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Xây dựng các chương trình, đề án, dự án, đề tài và kế hoạch phát triển giống nông nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp nhận các chương trình đề án, dự án, đề tài về giống nông nghiệp từ Trung ương đến địa phương và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh (kể cả tổ chức nước ngoài) theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tập huấn, hội thảo, chuyển giao các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về giống nông nghiệp.

- Thực hiện các dịch vụ chuyển giao kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật sản xuất giống, kiểm định, lấy mẫu, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống nông nghiệp cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện ký kết các hợp đồng dịch vụ, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trong lĩnh vực kinh doanh giống nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định pháp luật.

- Được thực hiện quyền tác giả đối với các sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi do đơn vị tự nghiên cứu, lai tạo ra. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hậu Giang phân công.