Mục tiêu của trường ĐH TDTT TP HCM :

Được xác định phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục và tầm nhìn sứ mạng của nhà trường đã được tuyên bố và phổ biến công khai; định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và triển khai thực hiện đầy đủ cụ thể đến các khách thể và toàn xã hội

Kể từ ngày thành lập đến nay, trường đã xác định mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể phù hợp với quá trình phát triển của trường qua từng giai đoạn cụ thể, trong xu thế hội nhập với quốc tế hiện nay. Trường ĐH TDTT TP HCM nói riêng và hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam nói chung cần phải đổi mới các lĩnh vực hoạt động để nâng cao chất lượng trong dạy, học đáp ứng nhu cầu xã hội học tập, xã hội thông tin, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội góp phần nâng cao thành tích thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực châu lục và thế giới.

Nhà trường thực hiện chuẩn hóa các lĩnh vực hoạt động, xây dựng các văn bản pháp quy phù hợp với chủ trương đường lối chính sách và chiến lược phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam trong thế kỷ 21. Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, chính sách chất lượng đã được thông tin chính xác và đầy đủ trên các tạp chí, thông tin trên trang website  của trường.

Mục tiêu của trường đã xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và các nguồn lực của nhà trường, được thể hiện thông qua các văn  bản liên quan đến lịch sử thành lập và phát triển của trường, nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng bộ và được cụ thể hóa trong hội nghị cán bộ viên chức hàng năm của đơn vị và của toàn trường .

Là một trường đặc thù trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật – TDTT nên lực lượng giáo viên, giảng viên dễ bị chi phối vào các lĩnh vực khác như còn tổ chức thi đấu, tham gia giám sát, trọng tài các giải thể thao, đại hội thể thao, huấn luyện cho các đơn vị địa phương, làm nhiệm vụ tại các đội tuyển quốc gia.

Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học các lĩnh vực mới, để bổ sung cho tài liệu của nhà trường, phục vụ tốt cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của trường ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế với nước ngoài để bổ sung tài liệu và thường xuyên cập nhật kiến thức mới, góp phần cải tiến phương pháp giảng dạy để không ngừng nâng cao chất lượng trong tuyển chọn, đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường

Tận dụng các cơ sở hiện có, đồng thời nâng cấp, cụ thể là cải tạo các hội trường, nâng tầng để đảm bảo cơ sở vật chất cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Mở lớp bồi dưỡng để cập nhật kiến thức mới cho các đơn vị địa phương .

Sứ mạng  của trường ĐH TDTT TP HCM:

Sứ mạng của trường ĐH TDTT TPHCM : Được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước ...

 - Hướng mọi hoạt động của trường vào yêu cầu của người học và xã hội.

 - Tạo dựng môi trường văn hóa chất lượng dạy - học hiện đại, người học có cơ hội tự học suốt đời.

-Triệt để áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong đào tạo.

- Gia tăng tính cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bền vững của Trường.

- Trường ĐH TDTT TPHCM xác định sứ mạng và tầm nhìn đến 2035; đề ra những nhiệm vụ cụ thể và xây dựng chức năng hoạt động của từng đơn vị; thông qua bảng quy chế cụ thể của từng đơn vị. Dựa trên các điều kiện đảm bảo và nguồn lực hiện có của nhà trường về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, trình độ của giảng viên (học vị, học hàm). Từ đó đề ra tầm nhìn sứ mạng phương án phát triển trường theo phân kỳ các giai đoạn cụ thể đến 2035. Khi xây dựng nguồn nhân lực và định hướng phát triển của trường có gắn kết với mục tiêu chiến lược cụ thể phù hợp với quan điểm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của TPHCM đến 2035. Tầm nhìn và sứ mạng của trường đã được thông tin đầy đủ và công khai trên các tạp chí và trang Website của trường.