1. Tầm nhìn

Đến năm 2030, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trường Đại học đạt chuẩn quốc gia và khu vực về đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thông tin, du lịch.

2. Sứ mạng

Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học chuẩn mực và là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ về các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thông tin và du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

3. Văn hóa

Tôn trọng, Trách nhiệm, Thân thiện với người học.

4. Mục tiêu

* Mục tiêu tổng quát

Cung cấp nguồn nhân lực văn hóa - nghệ thuật, thông tin và du lịch có kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và thái độ góp phần “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

* Mục tiêu cụ thể

+ Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học đạt chuẩn,

+ Nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ có giá trị,

Về các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thông tin và du lịch góp phần “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.