Viện tổ chức quản lý và đào tạo trình độ đại học và sau đại học các ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm, Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm.

Mục tiêu đào tạo chung là đảm bảo chất lượng đào tạo cho sinh viên, gắn kết đào tạo với nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn. Chính vì vậy, Viện có quan hệ tốt với các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất; thực hiện nhiều liên kết và có các hoạt động chung trong đào tạo sinh viên, tư vấn, chuyển giao công nghệ, giới thiệu sản phẩm mới,…