Học viện Chính trị khu vực II được thành lập từ năm 1949, là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Học viện Chính trị khu vực II có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học chính trị đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của các địa phương vùng Nam bộ nói riêng, cả nước nói chung; góp phần củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong quá trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Từ khi được thành lập đến nay, Học viện Chính trị khu vực II đã đào tạo, bồi dưỡng hàng trăm nghìn lượt cán bộ chủ chốt cho các tổ chức của hệ thống chính trị Việt Nam, trong đó, có nhiều cán bộ đã và đang đảm nhiệm trọng trách lớn trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ở trung ương. Với những kết quả đạt được trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, Học viện Chính trị khu vực II đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận thành tích và khen thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ, Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang của Trường Đảng miền Nam, ngày nay, Học viện Chính trị khu vực II tiếp tục nỗ lực xây dựng phát triển thành trung tâm có uy tín hàng đầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu, chuyển giao, phổ biến tri thức lý luận Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn phụ trách, với việc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:

- Không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị (văn bằng 2), sau đại học; bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn theo chức danh, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý cho các đối tượng theo quy định;

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn;

- Hợp tác quốc tế ngày càng phong phú, đa dạng, đi vào chiều sâu, tạo cầu nối tích cực giữa Học viện Chính trị khu vực II với các đối tác quốc tế trong việc trao đổi chuyên môn, học thuật;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ không ngừng lớn mạnh cả về chất lượng, số lượng và hợp lý về cơ cấu đủ sức đảm đương nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học;

- Đầu tư trang bị, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo cảnh quan môi trường  lành mạnh, phục vụ cho việc dạy và học theo hướng văn minh, hiện đại, phù hợp với mục tiêu và yêu cầu phát triển hiện tại, cũng như định hướng lâu dài của Học viện.

Học viện Chính trị khu vực II được thành lập từ năm 1949, là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Học viện Chính trị khu vực II có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học chính trị đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của các địa phương vùng Nam bộ nói riêng, cả nước nói chung; góp phần củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong quá trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Từ khi được thành lập đến nay, Học viện Chính trị khu vực II đã đào tạo, bồi dưỡng hàng trăm nghìn lượt cán bộ chủ chốt cho các tổ chức của hệ thống chính trị Việt Nam, trong đó, có nhiều cán bộ đã và đang đảm nhiệm trọng trách lớn trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ở trung ương. Với những kết quả đạt được trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, Học viện Chính trị khu vực II đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận thành tích và khen thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ, Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang của Trường Đảng miền Nam, ngày nay, Học viện Chính trị khu vực II tiếp tục nỗ lực xây dựng phát triển thành trung tâm có uy tín hàng đầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu, chuyển giao, phổ biến tri thức lý luận Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn phụ trách, với việc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:

- Không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị (văn bằng 2), sau đại học; bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn theo chức danh, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý cho các đối tượng theo quy định;

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn;

- Hợp tác quốc tế ngày càng phong phú, đa dạng, đi vào chiều sâu, tạo cầu nối tích cực giữa Học viện Chính trị khu vực II với các đối tác quốc tế trong việc trao đổi chuyên môn, học thuật;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ không ngừng lớn mạnh cả về chất lượng, số lượng và hợp lý về cơ cấu đủ sức đảm đương nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học;

- Đầu tư trang bị, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo cảnh quan môi trường  lành mạnh, phục vụ cho việc dạy và học theo hướng văn minh, hiện đại, phù hợp với mục tiêu và yêu cầu phát triển hiện tại, cũng như định hướng lâu dài của Học viện.