Sứ mệnh

Nghiên cứu, tiếp nhận, kết nối và chuyển giao những cơ hội, tinh hoa tri thức, kỹ năng quản trị, dịch vụ kỹ thuật về khoa học công nghệ hiện đại được cập nhật của thế giới giúp cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam sáng tạo, đổi mới để nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh.

Tầm nhìn

SMEDEC 2 phải trang bị tư duy sáng tạo mang tính toàn cầu, chiến lược phát triển dài hạn, đa dạng hóa các hoạt động thông qua phát triển nội lực cùng với sự hợp tác với các đối tác, dự án trong nước và quốc tế, các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực liên quan hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tiến đến thành công.