Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Nội vụ; là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức nhà nước; là đầu mối quản lý hoạt động khoa học và công nghệ cao của Bộ Nội vụ. Qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, Viện đã trưởng thành nhanh chóng và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp khoa học của ngành tổ chức nhà nước.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Viện đã thu được những kết quả quan trọng đáng ghi nhận. Viện đã chủ trì thực hiện 08 đề tài độc lập cấp nhà nước, hơn 30 chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 11 dự án điều tra cơ bản. Các đề tài, dự án đã bước đấu làm rõ một số vấn đề về lý luận cơ bản của khoa học tổ chức, tổ chức nhà nước; về thực trạng và định hướng cải cách tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống hành pháp thống nhất, thông suốt hiện đại; về cơ sở khoa học của tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; về đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức cung ứng dịch vụ công, đẩy mạnh xã hội hoá dịch vụ công; về thực trạng và yêu cầu đối mới thể chế quản lý cán bộ, công chức; phân định cán bộ, công chức với viên chức trong các cơ quan nhà nước; cơ cấu tổ chức, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở; cơ chế, chính sách trọng dụng và đãi ngộ người có tài trong nền công vụ…. Kết quả nghiên cứu đã trực tiếp góp phần cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo trong việc triển khai các nhiệm vụ quản lý của Bộ Nội vụ, đóng góp vào sự ổn định và phát triển chung của đất nước. Cụ thể:

- Viện Khoa học tổ chức nhà nước là cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử Chính phủ, đồng thời trực tiếp tham gia thực hiện một số nội dung của công trình do Ban chỉ đạo phân công. Bộ Lịch sử Chính phủ gồm 3 tập và Biên niên lịch sử Chính phủ đã được xuất bản. Viện cũng được giao chủ trì nghiên cứu, biên soạn lịch sử Bộ Nội vụ 1945-2005 và Kỷ yếu Bộ Nội vụ: 65 năm xây dựng và phát triển (1945-2010).

- Trên cơ sở kết quả các dự án điều tra và đề tài nghiên cứu khoa học, Viện đã xuất bản nhiều cuốn sách, trong đó có những công trình được đánh giá cao như: Thực trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và giữa Trung ương và địa phương – Các khuyến nghị và giải pháp (2002); Dịch vụ công – đổi mới quản lý và tổ chức cung ứng ở Việt Nam hiện nay (2007); Tổ chức nhà nước Việt Nam (1945-2007); Đô thị Việt Nam hiện nay (2007)… Ngoài ra, đội ngũ công chức, viên chức của Viện đã chủ biên hoặc tham gia biên soạn hàng chục cuốn sách và công bố hàng trăm bài viết trên các báo, tạp chí, chuyên san, tham luận trong các cuộc hội nghị, hội thảo khoa học.

- Nghiên cứu ứng dụng là một trong những thế mạnh của Viện góp phần xây dựng hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Viện đã giúp Lãnh đạo Bộ Nội vụ xây dựng một số chủ trương, chính sách của Đảng như chuẩn bị nội dung các Nghị quyết của Đảng về cải cách nền hành chính, tổ chức bộ máy Nhà nước, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức; Biên soạn đề án về kiện toàn chính quyền cơ sở nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa IX); Đề án tổng kết 20 năm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; Báo cáo Ban Bí thư về "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Việt Nam”. Phục vụ cho công tác quản lý và điều hành của Chính phủ, Viện đã giúp Lãnh đạo Bộ Nội vụ xây dựng các đề án, dự án có giá trị và có hàm lượng khoa học cao, như:  Đề án và Nghị quyết số 08/2004/CP của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong Chương trình tổng thể cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 của Chính phủ; Đề án thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Dự án Luật Cán bộ, công chức; Dự án Luật Viên chức và các đề án triển khai Luật Cán bộ, công chức như: Đề án thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh, Đề án phương pháp xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức; Đề án chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ. Hiện nay, Viện đang được lãnh đạo Bộ Nội vụ tin tưởng giao chủ trì, phối hợp xây dựng Chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Đề án Đổi mới phương pháp tuyển chọn các chức danh lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng; Đề án Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ; Dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã và nhiều đề án, dự án khác góp phần cho hoạt động cải cách chế độ công chức, công vụ và cải cách nền hành chính nhà nước.