Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng;

- Phòng Kỹ thuật An toàn: Nghiên cứu các vấn đề về an toàn cơ, an toàn điện, các máy thiết bị có quy định nghiêm ngặt về an toàn, an toàn xây dựng, an toàn khai thác mỏ, ...

- Phòng An toàn hóa chất: Nghiên cứu các vấn đề về an toàn trong sản xuất, sử dụng hóa chất

- Phòng Phương tiện bảo vệ cá nhân: Nghiên cứu các vấn đề về phương tiện bảo vệ cá nhân (giầy, ủng, dây an toàn, mũ an toàn, ...)

- Phòng Thử nghiệm Vilas 956: Đánh giá thử nghiệm các phương tiện bảo vệ cá nhân (khẩu trang, bán mặt nạ, giầy, ủng, dây an toàn, mũ an toàn, ...), đánh giá an toàn cho máy, thiết bị trong sản xuất, ...

Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp kỹ thuật về An toàn lao động.

- Nghiên cứu phối hợp xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực An toàn lao động.

- Nghiên cứu xây dựng phương pháp, quy trình đánh giá hợp chuẩn, hợp quy các phương tiện bảo vệ cá nhân, trang thiết bị an toàn.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ:

·    Hỗ trợ, tư vấn, thẩm định, đánh giá các vấn đề về an toàn lao động;

·    Thực hiện các hoạt động đánh giá sự phù hợp: chứng nhận, thử nghiệm, giám định các sản phẩm, hàng hóa liên quan đến an toàn lao động;

·    Giảng dạy và tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động;

·    Sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân.

- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm

Với đội ngũ cán bộ nghiên cứu chuyên nghiệp về AT-VSLĐ cùng sự cộng tác của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, Trung tâm An toàn lao động đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn góp phần bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động.