Chức năng nhiệm vụ

1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hoạt động của Trung tâm.

2. Về Thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

– Tổ chức biên soạn và phát hành danh mục tiêu chuẩn quốc gia, danh mục quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các ấn phẩm thông tin định kỳ, không định kỳ phục vụ phát triển công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật

– Xây dựng và khai thác kho tư liệu về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, các nguồn tư liệu khác trong nước, quốc tế và nước ngoài theo định hướng phát triển của ngành và nền kinh tế, – Chủ trì xây dựng, quản lý hệ thống mạng và ứng dụng công nghệ thông tin. Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục vận hành liên tục, thông suốt. – Đánh giá, xác nhận sản phẩm trang thiết bị công nghệ thông tin phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật. – Tổ chức hoạt động tư vấn, đào tạo và phát triển các dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. – Hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động về lĩnh vực thông tin, công nghệ thông tin cho các cơ quan thuộc hệ thống tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. – Làm đầu mối cung cấp thông tin, tài liệu trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các tổ chức quốc tế và nước ngoài theo các thỏa thuận song phương, đa phương

3. Về Truyền thống tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

- Tổ chức biên soạn, xuất bản tạp chí in, biên soạn xuất bản đặc sản, chuyên san và các ấn phẩm khác (các xuất bản phẩm) theo giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định hiện hành. – Hợp tác với các cơ quan báo chí, doanh nghiệp, cá nhân để tổ chức tuyên truyền hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, khoa học và công nghệ trên các phương tiện | thông tin đại chúng hoặc các hình thức quảng bá thích hợp khác. – Tổ chức sự kiện, cuộc họp, hội thảo, tọa đàm giao lưu trực tuyến về chuyên môn, nghiệp vụ và lĩnh vực liên quan tới hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, khoa học và công nghệ. – Tổ chức duy trì, vận hành phát triển Tạp chí điện tử; tổ chức sản xuất và xuất bản trên trang thông tin điện tử Chất lượng Việt Nam online (VietQ.vn) theo giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định hiện hành.
ở.

4. Tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

5. Đầu mối thực hiện nhiệm vụ khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hoá để cảnh báo người tiêu dùng và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

6. Tham gia đấu thầu, ký kết và thực hiện các hợp đồng công nghệ thông tin, tư liệu, tư vấn, tuyên truyền, với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin, truyền thông trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng.

8. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, hồ sơ, tài chính, tài sản, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao