SỨ MỆNH

 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng lượng (ENERTEAM) là nhà cung cấp giải pháp năng lượng bền vững có khả năng hỗ trợ các công nghệ năng lượng bền vững và hiệu quả tài nguyên cũng như các giải pháp tài chính xanh. ENERTEAM tích cực cung cấp các giải pháp tiết kiệm tài nguyên và năng lượng bền vững sáng tạo nhất nhằm tăng cường hoạt động kinh doanh xanh của bạn và cam kết mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững.

 

DỊCH VỤ

 

Kiểm toán năng lượng

 

Kiểm toán nước

 

Quản lý năng lượng

 

Tư vấn - Thiết kế

 

Thông tin- Đào tạo

 

Dàn xếp tài chính

 

Nghiên cứu Khả thi