Với những nỗ lực không ngừng, Trường tự tin bước vào thế kỷ XXI, tiếp tục khai thác mọi tiềm năng để từng bước tiến lên xây dựng và phát triển nhà trường thành một trường đào tạo Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch vững mạnh của khu vực phía Nam.

Tầm nhìn
Trở thành trường đạt chuẩn cấp quốc gia và quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, du lịch.
Sứ mạng
Đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch; thực hiện nghiên cứu, sáng tạo nghệ thuật, gắn đào tạo với phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.
Giá trị cốt lõi
– Nhân văn (Humanity)
– Năng động (Competency)
– Sáng tạo (Creativity)
– Tỏa sáng (Alight)