Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương là cơ sở đào tạo công lập, có sứ mạng tiên phong trong việc đào tạo đội ngũ Cán bộ Dược trình độ Cao đẳng và các bậc thấp hơn có uy tín, chất lượng cho ngành Y tế Việt Nam, tiến tới đào tạo cán bộ Dược trình độ đại học; là cơ sở nghiên cứu và triển khai các ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh của ngành Dược và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế

Mục tiêu chungXây dựng và phát triển trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực Dược có trình độ Cao đẳng theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, tiến tới thành lập trường Đại học Dược ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. 

- Đào tạo cán bộ Dược ở các bậc Cao đẳng, Trung học; tiến tới đào tạo cán bộ Dược ở trình độ Đại học.

- Phát triển quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng và phát triển ngành Dược theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức đáp ứng quy mô đào tạo theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường đã được ban hành.

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên

- Xây dựng, phát triển cơ sở vật chất, các phòng thực hành và labo thí nghiệm hiện đại.

- Xây dựng nguồn lực tài chính phù hợp để đảm bảo tốt các hoạt động của Trường

Trường Cao đẳng Dược TW- Hải Dương đào tạo các ngành nghề.Quy mô  đào tạo phù hợp với từng giai đoạn phát triển:

Giai đoạn 2011- 2015:

- Dược sỹ Cao đẳng hệ Chính Quy: 600 - 1000 / năm

- Dược sỹ Cao đẳng liên thông từ Trung cấp: 700- 1000 / năm

- Dược sỹ Trung cấp: 500- 1000 / năm

- Dược sỹ đại học: 70 -150 / năm

- Các loại hình đào tạo khác: 500-700/năm 

Giai đoạn 2016- 2020:

- Dược sỹ đại học: 100 -150 / năm

- Dược sỹ Cao đẳng hệ Chính Quy: 1000 - 1500 / năm

- Dược sỹ Cao đẳng liên thông (từ Trung cấp): 800 - 1500 / năm

- Dược sỹ Trung cấp: 500 - 800 / năm

- Các loại hình đào tạo khác: 400 - 500 / năm

Hình thức đào tạo

- Chính quy

-Liên thông

- Đào tạo nâng cao, Đào tạo lại