Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp “trồng người” của ngành Công thương và Đất nước. Lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường gắn liền với những mốc thời gian cụ thể.

Ngày 20 tháng 12 năm 1961 Trường Cán bộ vật tư được thành lập theo Quyết định số 1681/TCVT-TC của Tổng cục vật tư nhằm mục đích đào tạo cán bộ trung cấp chuyên nghiệp vụ cho các ngành của Tổng cục; Bổ túc trung cấp nghiệp vụ cho cán bộ sơ cấp có trình độ và có khả năng đảm nhiệm công tác.

Giữa năm 1965, Trường Trung cấp Kỹ thuật Thương nghiệp được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường Thương nghiệp Trung ương.

Ngày 24 tháng 11 năm 1990 Trường Trung học Thương mại Trung ương I được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Trung học thương nghiệp Sơn Tây và Trường cán bộ Vật tư theo Quyết định số 1102 TN/QĐ1 của Bộ Thương Nghiệp. Nhiệm vụ của Trường là đào tạo cán bộ bậc trung học về nghề nghiệp quản lý và nghiệp vụ kinh doanh thương nghiệp cho các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Hưng, Hà Bắc, Vĩnh Phúc, Hà Sơn Bình.

Ngày 22 tháng 5 năm 1998 Trường Trung học Thương mại Trung ương I được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, trụ sở tại 126 Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Từ đây Trường chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, với nhiệm vụ chiến lược là đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trình độ cao đẳng về kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực thương  mại. Hiện nay trường có 215 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó có 03 cán bộ là công chức Bộ Công Thương, trên 70% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ.

  Sứ mệnh

      Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, hợp tác đào tạo quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.   

Mục tiêu

       Nhà trường là cơ sở đào tạo đa cấp, đa ngành, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và dịch vụ tư vấn có uy tín trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại. Trường phấn đấu trở thành trường đại học có đẳng cấp ở Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.