Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhăn văn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Tầm nhìn:

Đến năm 2025, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang trở thành một trung tâm đào tạo có chất lượng ngồn nhân lực có trình độ cao đẳng thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhăn văn; địa chỉ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế uy tín; trung tâm trọng điểm khu vực miền Trung và Tây Nguyên tong lĩnh vực bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Mục tiêu:

Xây dựng Nhà trường phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trình độ cao đẳng chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Tiếng anh; đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.