Trường có các chức năng sau đây:

- Đào tạo, bồi dưỡng và liên kết, liên thông đào tạo đa ngành, đa hệ với nhiều trình độ khác nhau (đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề...) nhằm phát triển đa dạng nguồn nhân lực cho tỉnh Sơn La và các tỉnh phía Bắc nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

- Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.

- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội cho tỉnh Sơn La và góp phần phục vụ cho khu vực Tây Bắc.

- Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Trường Cao đẳng Sơn La có các nhiệm vụ cụ thể sau: 

1) Đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (bậc Tiểu học, Trung học cơ sở) đạt trình độ cao đẳng và trung cấp .
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ có trình độ cao đẳng các ngành kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thư viện, nông lâm ngư nghiệp ...

- Thực hiện quy trình đào tạo liên thông trung học chuyên nghiệp - cao đẳng - đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Liên kết với các đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường đại học đào tạo giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức trình độ đại học theo hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học, giáo dục từ xa).

- Điều tra nhu cầu, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền thông; tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện đào tạo dự bị cao đẳng, đại học cho học sinh dân tộc thiếu số, học sinh vùng đặc biệt khó khăn theo quy hoạch, kế hoạch của tỉnh.

- Đào tạo tiếng Việt, đào tạo giáo viên và cán bộ các chuyên ngành có trình độ cao đẳng cho nước CHDCND Lào theo chương trình hợp tác của tỉnh.

- Đào tạo kỹ thuật viên trung cấp.

- Đào tạo và dạy nghề cho người lao động.

2) Nghiên cứu và ứng dụng khoa học:

- Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế ở tỉnh và khu vực Tây Bắc.

- Thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch vụ theo quy định của Pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và các ngành nghề đào tạo của nhà trường.

3) Hợp tác quốc tế:

- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế thông qua các chương trình, dự án của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và của tỉnh trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

- Hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thuộc các ngành nghề mà trường đào tạo.

4) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo và  Điều lệ trường Cao đẳng:

Tùy theo yêu cầu và đòi hỏi của thực tế, Trường Cao đẳng Sơn La có thể được cơ quan có thẩm quyền giao thêm nhiệm vụ mới.