LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu xây dựng và phát triển phương pháp phaant ích đánh giá chất lượng nguyên liệu sản phẩm, hang hóa, quan trắc môi trường và đo lường; nghiên cứu xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo kiểm tra, đánh giá độ chính xác tương đối của hệ thống (RA) của trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, báo cáo tài nguyên nước và khoáng sản; nghiên cứu công nghệ xử lý công nghệ chất thải; Nghiên cứu thiết kế và xây dựng các dự án xử lý môi trường, các giải pháp kết nối, truyền dữ liệu quan trắc môi trường; Nghiên cứu khoa học và hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng các tiêu chuẩn, giáo trình, tài liệu nghiệp vụ trong lĩnh vực môi trường.

Sản xuất thử nghiệm, sản xuất kinh doanh các sản phẩm trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Dịch vụ KH&CN: Thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa,; kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, thực hiện phép đó, thửu nghiệm phương tiện đo; Giám định công nghệ, số lượng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiên đo, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật; Thông tin KH&CN; Tư vấn về đầu tư, lắp đặt trang thiết bị đo lường, xây dựng hệ thống quản lý phòng thì nghiệm, hệ thống dây chuyền công nghệ; Tư vấn thẩm định, thẩm tra giám sát dự án; Tư vấn xây dựng tiêu chuẩn , xây dựng hệ thống đảm bảo về đo lường; Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo kiểm tra đánh giá độ chính xác tương đối của hệ thống các trạm quan trắc môi trường (RA TEST); Xây dựng, biên soạn các tiêu chuẩn; giáo trình, quy trinh hiệu chuẩn, đo thử nghiệm, bảo trì, bảo dưỡng,

Vận hành các phương tiện đo, các trạm quan trắc nước thải, khí thải, không khí môi trường xung quanh tự động lien tục; Xây dựng, biên soạn các phương pháp quan trắc, phân tích đánh giá chất lượng nguyên liệu sản phẩm, hàng hóa và các thông số môi trường và đo lường; Tư vấn tổ chức hội nghị; hội thảo khoa học và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.