Chức năng

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn dịch vụ và tham gia đào tạo về lĩnh vực giống và công nghệ sinh học lâm nghiệp trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giống và công nghệ sinh học lâm nghiệp theo quy định; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về giống và công nghệ sinh học lâm nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm:  

a) Xác định các quy luật di truyền và biến dị của các tính trạng số lượng và chất lượng liên quan đến tính thích ứng, năng suất và chất lượng làm cơ sở cho chọn tạo giống mới.

b) Quy luật di truyền và biến dị ở mức độ phân tử, tế bào; phân lập, phân tách dòng gen cây lâm nghiệp.

c) Xác định chức năng hoạt động và kiểu biểu hiện của gen, hệ gen quy định các tính trạng cây lâm nghiệp.

d) Cơ sở khoa học và các biện pháp bảo tồn và phát triển nguồn gen thực vật rừng.

đ,   Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong cải thiện giống, bảo tồn nguồn gen và nhân giống cây lâm nghiệp.

e) Lai giống, tạo đột biến và biến nạp gen để tạo lập các vật liệu khởi đầu mới cho cải thiện giống dài hạn.

g)  Xây dựng, lưu trữ và phát triển tập đoàn giống cây lâm nghiệp, các loại hình rừng giống, vườn giống, ngân hàng hạt giống, hạt phấn và dòng vô tính.

h)  Xây dựng các quy trình công nghệ nhân giống mới bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào, giâm hom và tạo phôi nhân tạo.

3. Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật về giống và công nghệ sinh học theo nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật;

4. Tham gia đào tạo tiến sĩ, liên kết đào tạo thạc sĩ, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực giống, bảo tồn nguồn gen, công nghệ sinh học lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;

5. Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực giống và công nghệ sinh học lâm nghiệp;

6. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học về giống và công nghệ sinh học lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;

7. Tư vấn kiểm định, khảo nghiệm và kiểm nghiệm giống cây lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm và công nghệ phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Viện theo quy định của pháp luật;

9. Tư vấn lập dự án; tư vấn giám định, giám sát, thẩm tra, tư vấn thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán các chương trình, dự án đầu tư, công trình xây dựng về giống và công nghệ sinh học lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;

10. Quản lý sử dụng nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giao.